Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

Hoe kunnen Art of Livingprogramma's de jeugd helpen?

Dit lijkt de meest gestelde vraag door opvoeders te zijn, nu blijkt dat de oude methodes onvoldoende ‘scoren’ wat betreft de academische eisen die aan studenten worden gesteld. Cijfers in een stad als New York laten zien dat het slagingspercentage na vier jaar studie slechts 50% is.
Het voorstel van Art of Living is om haar kennis en ervaringen op het gebied van stressmanagementtechnieken, persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke dienstverlening met studieprogramma’s te combineren. Deze combinatie geeft een nieuwe dimensie aan studeren, en stimuleert onmisbare eigenschappen voor een succesvol leven: een gevoel van eigenwaarde, succesvolle relaties, teamwerk, een gevoel van verantwoordelijkheid en een mondiaal perspectief.
Hoe verbetert de Art of Living cursus dan de studieresultaten? Dit gebeurt o.a. door een effectieve aanpak van stress. Stress is een van de grootste belemmeringen voor effectief studeren. Ongestuurde emotionele reacties op stress leiden niet alleen tot gedragsproblemen bij jonge mensen, maar scheppen ook fysieke condities die het leren belemmeren en het risico op een kwaal in het latere leven potentieel vergroten. Bij adolescenten komt stress in veel vormen voor door gebroken gezinnen, groepsdruk, depressie, geweld, drugs, laag inkomen, slechte voeding, academische druk, werk enzovoort. Om goed te kunnen studeren moet in de eerste plaats het stressniveau van studenten verlaagd worden.

Een studie van de psychologische faculteit van de universiteit van Zuid-Florida geeft aan dan het “welbekend is dat intense en langdurige stress cognitieve beschadigingen en beschadiging van de hippocampus teweeg kan brengen en de activiteit van noradrenaline kan verhogen.” Met andere woorden: het leervermogen kan beperkt worden door overactivering van de vecht- of vluchtreactie en de verhoging van prikkelende neurotransmitters en stresshormonen.
In het verleden hebben opvoeders en sociaalwerkers geprobeerd externe stressfactoren te verminderen en zo de academische prestaties te verhogen. Dit gebeurde o.a. met door de overheid gesubsidieerde lunchprogramma's en door sociaal werkers en psychologen aan scholen te verbinden. Het cruciale punt is echter dat de invloed van stressfactoren op de studie bepaald wordt door de mate waarin de student met problemen om kan gaan, door hoe hij zijn omgeving waarneemt en erop reageert. De Art of Living Jeugdprogramma’s spelen juist hierop in door de studenten sterker en bewuster te maken met effectief stressmanagement, menselijke waarden en dienstverlening.

Technieken voor stressmanagement

Bij SKY (Sudarshan Kriya Yoga) worden ademtechnieken gebruikt om het stressniveau te verlagen en zo het leervermogen te vergroten. Hoe SKY-technieken kunnen bijdragen aan het scheppen van de ideale mentale staat om te leren, wordt momenteel onderzocht. In een recente analyse van SKY-technieken hebben Dr. Brown (College of Physicians and Surgeons, Columbia) en Patricia Gerbarg (New York Medical College) een neurofysiologisch model opgesteld dat laat zien hoe yoga, adem- en stressmanagementtechnieken invloed kunnen hebben op het zenuwstelsel. Zij stellen: 'Hoewel de wetenschappelijke studie naar SKY door de westerse geneeskunde nog in de kinderschoenen staat, is al aangetoond dat deze ademtechnieken de potentie hebben om zorgen, depressie, posttraumatische stressstoornis en vele stressgerelateerde medische ziektes te verlichten. Bovendien kunnen ze nieuwe benaderingen geven voor behandeling van gedragsstoornissen bij kinderen, concentratiestoornis, geweld, alcoholisme en ook bij de rehabilitatie van gevangenen.'

Hoe het werkt

Dr. Richard Brown en Patricia Gerbarg stellen dat SKY-technieken de nervus vagus stimuleren, waardoor het parasympathische zenuwstelsel geactiveerd wordt. Dit zou de aanmaak van anti-stresshormonen en de activiteit van de zenuwbanen naar de hogere hersencentra beïnvloeden. De zenuwbanen van de nervus vagus beïnvloeden het functioneren van het limbische systeem, de thalamus en de hersenschors en vormen een tegenwicht voor de stressrespons.
Gebieden in de hersenen die door de zenuwbanen en door hormonen worden beïnvloed, zijn betrokken bij de zintuiglijke waarneming, geheugen, leren, gedrag, aandacht, alertheid, positieve en negatieve emoties, kennisoverdracht, sociale verbinding, plezier, reacties op stress, angst, zorgen en depressie.
De Art of Living-cursus verbetert de sociale binding, het verantwoordelijkheidsgevoel en het algeheel welbevinden. Het vergroot de capaciteit van het sympathisch zenuwstelsel om acute stresssituaties het hoofd te bieden zonder snel de reserves uit te putten.
Depressie bij tieners is vandaag de dag een grote zorg. Het suïcidepercentage bij tieners is sinds 1970 verdrievoudigd. Statistieken laten zien dat ruim 50% van de studenten die in hun tienerjaren aan ernstige depressie leiden, later opnieuw suïcidepogingen ondernemen. Daarom lijkt aandacht besteden aan kinderen die depressief zijn of zorgen hebben een prioriteit te worden. In een studie over kinderdepressie wordt aangegeven dat depressie geassocieerd kan worden met de effecten van sociaal en cognitief functioneren, en dat symptomen zoals verlies van concentratie en vertraagde psychomotorische ontwikkeling het leerproces zouden kunnen belemmeren. Dat kan op zijn beurt leiden tot een laag zelfbeeld, een verlaagd gevoel van academische geschiktheid en grotere academische uitval.
Een andere studie over stoornissen in de adolescentie en kindertijd geeft aan dat niet behandelen van depressie leidt tot 'zelfbehandeling' met drugs of alcohol. Omdat het merendeel van de stressfactoren waarmee schooljeugd tegenwoordig te maken krijgt parallel loopt met psychosociale moeilijkheden en omdat volgens onderzoek depressie onder jongeren toeneemt, moet elke serieuze poging tot educatie deze problemen aanpakken. Drie studies (Sudarshan Kriya Medisch Onderzoek) hebben laten zien dat door SKY depressies beduidend kunnen verbeteren. 73% van de patiënten die SKY-technieken hadden gevolgd liet verbetering zien. SKY was effectief bij depressie ongeacht de ernst van de depressie of het lichamelijk disfunctioneren van de patiënt.

Stichting Art of Living zegt in een samenvatting van het Sudarshan Kriya Medisch Onderzoek: SKY-technieken creëren een staat van kalme alertheid en concentratie die als optimaal wordt beschouwd om te studeren. Studies aan AIIMS (All India Institute of Medical Sciences, New Delhi) laten zien dat de beoefenaars van SKY een hogere activiteit van bètagolven (geassocieerd met concentratie) hadden dan een controlegroep bestaande uit artsen en onderzoekers. Tegelijkertijd behielden de SKY-beoefenaars daarbij een hoger niveau van activiteit in alfagolven, wat suggereert dat ze zowel alert als ontspannen waren, de ideale staat om te studeren.

Meditatie

Het augustusnummer van 2003 van het Time Magazine bericht over de gunstige effecten van meditatie. Joel Stein, de schrijver, merkt op dat Richard Davidson van de Universiteit van Wisconsin in Madison ontdekt heeft dat meditatie leidt tot het verschuiven van activiteit in de prefrontale cortex van de rechter naar de linker hersenhelft. Davidsons onderzoek suggereert dat bij regelmatige meditatie de hersenen van een gestreste vecht- of vlucht status overgaan naar een staat van acceptatie, een verschuiving die meer tevredenheid teweegbrengt. Davidson stelt dat ‘mensen met een negatieve aanleg’ meer neigen tot rechtsfrontaal georiënteerd zijn; links frontaal georiënteerden hebben meer enthousiasme, meer interesses, ontspannen beter en hebben de neiging gelukkiger te zijn...’ John M. Musser, hoogleraar psychologie en directeur van het kinderonderzoekcentrum van Yale, stelt dat vooruitgang in onderzoek naar hersenen en psychopathologie vermoedelijk belangrijke gevolgen heeft voor behandelingen. Bijvoorbeeld, de prefrontale cortex speelt een centrale rol in cognitieve en uitvoerende functies.  Men kan hieruit alleen maar afleiden dat meditatie niet alleen leidt tot een verschuiving naar een gelukkigere en positievere houding bij studenten, maar ook het functioneren van hun kritisch studievermogen vergroot.

 
Copyright © 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap