á


Donaties kunnen gedaan worden op onderstaand rekeningnummer:

NL80 ABNA 0482 3604 29
t.n.v. IAHV Nederland
te Zoetermeer

  • Kapsi
  • Project Racine
  • Vidarbha
  • Dorpen zelfvoorzienend
  • Verschillen overbrugd
  • Holistische sociale ontwikkeling

Transformatie van het Indiase platteland

Het 5H-Programma is bezig de geschiedenis van het Indiase platteland te herschrijven. Van afhankelijkheid van bronnen van buitenaf stevenen dorpen nu snel op een nieuwe vrijheid af: economische zekerheid, zelfstandigheid, betere gezondheid en daadkrachtige personen die overtuigend verandering kunnen bewerkstelligen. De metamorfose van het dorp Kapsi in Maharashtra, die het gevolg was van de acties van IAHV en Art of Living, is daar een voorbeeld van.

Vier jaar droogte in Kapsi van 2000 tot en met 2003 had de economische omstandigheden van de inwoners verslechterd. IAHV greep in door in 2003 het 5H-Programma in het dorp te introduceren en vanaf dat moment keerden de kansen van het dorp.

Er werden achtentwintig dammen gebouwd om het regenwater te verzamelen voor landbouwgebruik, waardoor het waterpeil steeg. Nu kan het dorp twee jaar droogte doorstaan. Regelmatige Adem-Water-Klank workshops verminderden het alcoholisme in het dorp. Om vrouwen te helpen die door kolenvuurtjes aan ademhalingsproblemen lijden, stichtte IAHV met de lokale leiders een biogasfabriek en bouwde rookvrije ovens als een schoon alternatief. Veel huizen hadden geen toilet, wat vooral bij vrouwen een ernstige weerslag had op de gezondheid. IAHV bouwde meer dan 100 toiletten en ieder huis in het dorp heeft nu een eigen toilet.

Het gebruik van toiletten vraagt om een grote verschuiving in het denken van plattelandsbewoners over persoonlijke hygiŰne. 'Het is gemakkelijk om een toilet te installeren, maar het is moeilijk om de dorpsbewoners te motiveren ze te gebruiken vanwege de oude gewoonte om de natuurlijke behoefte buiten te doen,' zegt Dr. Madhav Pol, die het project co÷rdineerde. Er zijn meer dan 3575 bijeenkomsten gehouden om het belang van persoonlijke hygiŰne te verbreiden en om dorpelingen voor te lichten over de nadelen van de eeuwenoude methode om hun ontlasting buiten te doen.
Dankzij dit initiatief ervaren de dorpsbewoners nu een verbetering van de gezondheid.

Mede door het gezondheidsproject van IAHV hebben acht dorpen in Maharashtra een belangrijke overheidsprijs gewonnen, die gegeven wordt aan dorpen die de hygiŰne en gezondheid ingrijpend verbeterd hebben. Door het 5H-project zijn 5671 toiletten gebouwd door het hele land.

5H programma | 5H projecten | Youth Empowerment Seminar
Herbebossing op Ha´ti

IAHV en Art of Living werken samen met de Friends of Petite Anse aan duurzaamheid op Ha´ti door middel van een project voor herbebossing: Project Racine. Hiervoor worden in 12 plaatsen 450 jonge mensen opgeleid met het Youth Leadership Training Program. Als onderdeel van het project stellen lokale overheden en grootgrondbezitters meer dan 12.000 hectare grond ter beschikking voor herbebossing. Met de hulp van lokale overheden worden de jongeren begeleid en worden organisatietrainingen en trainingen in duurzame herbebossing gegeven. Op de lange termijn wil het project de jeugd en de lokale gemeenschappen mobiliseren voor het planten van 1,5 miljoen fruitbomen.

IAHV werkt ook op Ha´ti samen met andere locale non-profit organisaties aan meer bewustwording over het milieu.5H programma | 5H projecten | Youth Empowerment Seminar

Een revolutie in de landbouw

Een achteruitgang in de landbouweconomie heeft verstrekkende gevolgen. Daarom heeft IAHV experts van het Sri Sri Instituut voor Landbouwkunde en Technologie aangetrokken om boeren van Kapsi en naburige dorpen te onderwijzen in betere landbouwmethoden. Ecologische en kostenbesparende landbouwmethodes hebben de opbrengst van suikerriet en granen in het gebied verbeterd. Grotere opbrengsten hebben geleid tot hogere verdiensten, maar ook het zelfvertrouwen van de boeren is verbeterd.

Deze ommekeer is duidelijk zichtbaar in de Vidarbha-regio van Maharashtra, India, waar tot voor kort op grote schaal zelfmoord voorkwam onder boeren in nood. Mislukte oogsten en stijgende schuldenlasten hadden tot gevolg dat gemiddeld per dag drie boeren zelfmoord pleegden. Door een veelzijdige aanpak loste IAHV het complexe raadsel van de zelfmoorden op.

Met het combineren van een training in ecologische landbouw en met op ademhaling gebaseerde stressbestrijding, gaf IAHV i.s.m. Art of Living de boeren die aan zelfmoord dachten een nieuw verlangen om te leven. Meer dan 509 dorpen hebben profijt gehad van deze tussenkomst. Uit deze dorpen is sindsdien geen enkel geval van su´cide meer gemeld. Dit heeft overal waardering geoogst, vooral van de regering van de deelstaat.

Net als Kapsi en Vidarbha zijn er duizenden dorpen in India en elders in de wereld die kunnen getuigen van het succes van de initiatieven van IAHV en Art of Living om de gemeenschap te versterken.

5H programma | 5H projecten | Youth Empowerment Seminar

Dorpen worden zelfvoorzienend
Vanuit het Sri Sri Rural Development Programme (SSRDP) werkt IAHV aan verscheidene programma's om de landelijke gemeenschappen te versterken en een brug te slaan tussen de stedelijke en landelijke populatie voor uitwisseling van producten en diensten. Het resultaat van deze initiatieven is de onmiddellijke versterking van de plattelandseconomie en een sterke nationale economie op de lange duur.

De onderliggende filosofie van het programma, dat werd opgestart in 2001, is om de lasten en de verantwoordelijkheid van de arme dorpelingen te delen door hen te helpen zelfvoorzienend en onafhankelijk van anderen te worden. Het onmiddellijke resultaat van deze aanpak is de vermindering van het aantal dorpelingen dat naar steden verhuist om werk te zoeken. Dit vermindert niet alleen de zware druk op de stedelijke infrastructuur, maar voorkomt ook dat migranten in de val van een crimineel circuit trappen.

Om plattelandsjongeren te schole n biedt Art of Living een breed scala van trainingsmodules aan, zowel in moderne beroepen in de industriŰle en dienstverlenende sector als in traditionele vaardigheden, zoals het winnen van bijenhoning.

5H programma | 5H projecten | Youth Empowerment Seminar
De verschillen tussen gemeenschappen worden overbrugd

Voor de vooruitgang van een gemeenschap is de bijdrage van ieder afzonderlijk lid nodig. In een atmosfeer van lokale spanningen en sociale verschillen zijn vooruitgang en eenheid de grootste slachtoffers. Dit is een enorme uitdaging voor India, speciaal omdat veel lokale verschillen al lang bestaan. IAHV heeft bewezen een belangrijke brug te kunnen slaan tussen van elkaar vervreemde gemeenschappen.
Door het bij elkaar brengen van personen van allerlei achtergronden door stressbestrijdingsprogrammaĺs en dorpsbijeenkomsten worden religieuze en sociale verschillen vergeten. Het grotere goed van de samenleving krijgt prioriteit.

Toen er in 2002 rellen uitbraken tussen hindoes en moslims in Gujarat, gaven getrainde Art of Living-vrijwilligers hulpprogramma's en traumahulp in de ergst getroffen gebieden. Zij werkten samen met de lokale gemeenschapsleiders om de harmonie te herstellen tussen de mensen van verschillende gemeenschappen. Door leiders van verschillende groeperingen in Godhra, het zwaarst getroffen gebied tijdens de opstand, met elkaar in contact te brengen, stopte het geweld in deze streek.

IAHV werkt ook aan het beŰindigen van discriminatie op grond van geboorte en het zorgen voor gelijke mogelijkheden voor allen. In maart 2007 organiseerde IAHV i.s.m. Art of Living de conferentie 'Truth and Reconciliation' om beleidsmakers en representanten van de voornaamste stromingen en lokale gemeenschappen bij elkaar te brengen. Het resultaat was een actieplan van zeven punten dat nu wordt uitgevoerd vanuit de bevolking. In veel gebieden zijn van elkaar vervreemde gemeenschappen voor het eerst bij elkaar gekomen, en werken nu samen aan de sociale vooruitgang van de gemeenschap.

Door het 5H-Programma heeft IAHV een veelbetekenende invloed in onrustige gebieden in het noordoosten van India, die al ruim 20 jaar door veel geweld en strijd geteisterd worden. Niet alleen helpen jeugdleiders met het herbouwen van de infrastructuur in deze gebieden; ook hebben zij bruggen geslagen tussen de verdeelde gemeenschappen.

5H programma | 5H projecten | Youth Empowerment Seminar

Holistische sociale ontwikkeling

De ontwikkelingsinitiatieven van IAHV raken alle delen van de maatschappij. Speciale nadruk wordt gelegd op hulp aan kinderen, vrouwen en achtergestelde groepen van de samenleving. IAHV pakt armoede en sociale achterstand bij de wortel aan door educatie. Met dat doel worden nu 86 scholen in tribale en landelijke gebieden van India gerund. Deze scholen bieden gratis, op waarden gebaseerd onderwijs van hoge kwaliteit aan kinderen van de zelfkant van de samenleving, waardoor duizenden van hen gered worden van gedwongen kinderarbeid.

Educatie vormt het sleutelpunt van het voortdurend streven van IAHV naar welzijn voor kinderen uit alle sectoren van de samenleving. Er zijn speciale projecten opgestart om jonge slachtoffers van gewelddadige conflicten en natuurrampen bij te staan.

In de erkenning van de rol die vrouwen spelen in het bouwen van een gezonde en gelukkige maatschappij, heeft IAHV talloze initiatieven gelanceerd om hen te ema nciperen en hun economische afhankelijkheid te verminderen.

IAHV is ook betrokken bij het emanciperen en beschermen van inheemse groepen en kleine minderheden, zoals de tribale volken in India. Deze groepen hebben hun eigen unieke raciale oorsprong, cultuur en levensstijl die nu verloren dreigen te gaan door ondoordachte ontwikkelingspogingen. Afgezien van verstoken te zijn van de voordelen van ontwikkeling, zijn deze groepen ook vervreemd van de gangbare samenleving. Dat maakt hen kwetsbaar voor misleiding door gewelddadige revolutionaire groepen als de mao´sten en andere opstandige bewegingen. Met het 5H-programma draagt IAHV bij aan het verbeteren van de levensstandaard en het bewust maken van de rijkdom van hun eigen cultuur.

Naast het krachtige middel van educatie om sociale verandering te brengen, neemt IAHV ook projecten op zich om deze groepen economisch sterker te maken zonder hun traditionele manier van leven te verstoren.

Deze initiatieven zijn hoofdzakelijk geconcentreerd in Indiase staten met een grote tribale bevolking. De initiatieven in het door militanten geteisterde Nagaland hebben veel betekend voor de tribale populatie van die staat.

5H programma | 5H projecten | Youth Empowerment Seminar


 
Copyright ę 2009 IAHV  | design by Lionel Puget "Les Plasticiens" |  Built by Warenburg Design
Contact | sitemap